پرسش و پاسخنام سوال کننده: مهسا
موضوع پرسش: زبان رشته شهرسازی
تاریخ پرسش: 10 - آبان - 1394 - 11:50 PM
مشاهده


نام سوال کننده: محمد حامدي
موضوع پرسش: كتاب زبان عمومي
تاریخ پرسش: 4 - آبان - 1394 - 8:28 PM
مشاهده


نام سوال کننده: فرامرز
موضوع پرسش: چاپ جدید کتاب زبان عمومی
تاریخ پرسش: 28 - مهر - 1394 - 11:39 AM
مشاهده


نام سوال کننده: مسعود سراج
موضوع پرسش: تقویت زبان برای ارشد ام بی ای
تاریخ پرسش: 27 - مهر - 1394 - 9:25 PM
مشاهده


نام سوال کننده: سلیمیان
موضوع پرسش: کتاب زبان تخصصی
تاریخ پرسش: 19 - مرداد - 1394 - 12:04 PM
مشاهده


نام سوال کننده: مهسا
موضوع پرسش: متن زبان
تاریخ پرسش: 18 - مرداد - 1394 - 7:08 PM
مشاهده


نام سوال کننده: محمد رضا
موضوع پرسش: معرفی استاد
تاریخ پرسش: 7 - مرداد - 1394 - 1:14 AM
مشاهده


نام سوال کننده: بهنام
موضوع پرسش: خرید کتاب
تاریخ پرسش: 2 - مرداد - 1394 - 4:54 PM
مشاهده


نام سوال کننده: موسی
موضوع پرسش: ریشه لغت
تاریخ پرسش: 1 - مرداد - 1394 - 10:25 AM
مشاهده


نام سوال کننده: محمد
موضوع پرسش: تراز درس زبان
تاریخ پرسش: 29 - تیر - 1394 - 11:17 AM
مشاهدهصفحه: |< << 1 2 3 4 5 >> >|
,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی