معرفی

سوابق دانشگاهی

سوابق دانشگاهی


دانشجوی دکتری پژوهش هنر (دانشگاه هنر تهران) - رتبه اول

کارشناسی ارشد سینما (دانشگاه هنر تهران) - رتبه اول

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب (دانشگاه صنعتی شریف)

کارشناسی مهندسی عمران-آب (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی