مقاله ( آرشیو مقالات )
برای بزرگ شدن کلیک کنید

بررسي اثر فاصله مقاطع عرضي رودخانه بر روي دقت برآورد پهنه هاي سيلابي با استفاده از مدل هاي رياضي-هيدروليكي


خلاصه مقاله (ارائه شده در پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران):
در اين تحقيق از مدل رياضي HEC-RAS استفاده شده است و با انتخاب دو رودخانه كارون و قزل اوزن به عنوان مطالعات موردي و تعريف سناريو هاي مختلفي از فواصل و تعداد مقاطع عرضي در بازه هاي انتخابي آنها و معرفي هيدروگراف سيلاب با دوره بازگشتهاي مختلف به مدل، پهنه هاي سيلابي در اين بازه ها و در سناريوهاي مختلف محاسبه گردیده و ميزان اثرپذيري يا حساسيت مدل و نتايج حاصله از آن به فواصل و تعداد مقاطع در سيلابهاي مختلف بدست می آید.نتايج نشان مي دهند كه در سيلابها با دوره بازگشت كوچكتر، تعداد و موقعيت مقاطع عرضي بر روي نتايج خروجي اثرگذارتر مي باشند. ديگر اينكه در هر بازه مورد بررسي، با كمتر از نصف تعداد مقاطع برداشت شده مي توان نتايج خوبي گرفت و در هزينه و زمان صرفه جويي قابل ملاحظه اي نمود. همچنين براي تحليل حساسيت مدل به شكل هيدروگراف ورودي، در هر يك از رودخانه ها با تغيير شكل هيدروگراف پيشينه و ثابت نگاه داشتن دبي پيك آن يك هيدروگراف تغيير داده شده ساخته شد و مشاهده گرديد كه مدل به دبي پيك هيدروگراف حساس تر است تا به شكل آن.

برای گرفتن متن کامل مقاله:
http://www.civilica.com/Paper-IHC05-IHC05_068.html


,If you have the will to win
you have achieved half your success
... and if you don't
.you have achieved half your failure
طراحی شده توسط سهیل رکن شریفی